REGULAMIN
Szkółki Jogi - Aldony Florkiewicz (SzJ)

Ostatnia aktualizacja 14.06.21 par. VI dodano pkt. 9

 W związku z pandemią zmiane ulegają opłaty za zajęcia w tym za kursy dla poczatkującychNiniejszy regulamin określa warunki korzystania z zajęć jogi w Szkółce Jogi - Aldony Florkiewicz.

DEFINICJE

SzJ – Szkółka Jogi Aldona Florkiewicz z siedzibą Rzeszów ul. Asnyka 5, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 9797R.
Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia uczestnicząca w zajęciach za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Umowa - umowa której przedmiotem jest prowadzenie przez SzJ zajęć jogi dla uczestników na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
Opłata - należność za uczestnictwo w kursie lub zajęciach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia jogi prowadzone są w Rzeszowie przy ul. Asnyka 5, jak również w innych miejscach wskazanych na stronie internetowej pod adresem: www.joga.rzeszow.pl  Jeżeli zajęcia prowadzone są w innych miejscach niż siedziba SzJ i obowiązują w tych miejscach odrębne regulacje, uczestnik zobowiązany jest stosować się do nich. Treść takich regulaminów będzie zamieszczana na stronie internetowej o której mowa w zdaniu wcześniejszym.
2. Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalność SzJ znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.joga.rzeszow.pl.
3. Zajęcia jogi prowadzone są metodą Iyengara na czterech poziomach zaawansowania (I – kurs dla początkujących, II - poziom kursów dla początkujacych, III - grupa podstawowe, IV- gr. zaawansowane), zgodnie z grafikiem zajęć zamieszczanym na stronie www.joga.rzeszow.pl.
4. Każdy uczestnik zajęć SzJ zobowiązany jest do:
- zapoznania się i przestrzegania regulaminu SzJ,
- zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni,
- przestrzegania higieny osobistej, a także nieużywania mocnych perfum!!!,
- wyłączania bądź ściszania, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i nie wnoszenia ich na salę ćwiczeń. W przypadku zdarzeń losowych wymagających stałego kontaktu telefonicznego wniesienie go na salę ćwiczeń wymaga zgody prowadzącego.
5. Nie zastosowanie się do zasad wskazanych w pkt.3, a w szczególności przeszkadzanie w zajęciach, nie stosowanie się do zaleceń prowadzącego, może skutkować nie dopuszczeniem uczestnika do zajęć lub jego usunięciem z zajęć.
6. Każdy nowy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przy zapisie dostarczyć wypełniony formularz na temat zdrowia /dostępny w siedzibie SzJ oraz na stronie internetowej www.joga.rzeszow.pl; zakładka „kursy dla początkujących”/ oraz określić w nim wybrany przez siebie numer kursu.
7. Zakwalifikowania do właściwej grupy dokonuje SzJ z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
8. Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz właściciela SzJ.
9. W przypadku nie zgłoszenia problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza i bez zgody i wiedzy właściciela SzJ, wyłącza odpowiedzialność SzJ za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

II. ZDROWIE

1. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
2. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą właściciela SzJ oraz po konsultacji z lekarzem, przedstawiając stosowne zaświadczenie. Obowiązuje bezwzględna przerwa pomiędzy 10 a 14 tygodniem trwania ciąży.
3. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
4. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

III. ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku. W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso tzn. bez skarpet, w przewiewnym, bezpiecznym (nogawka nad kostką), niekrępującym ruchów stroju. Zalecane ubranie to przylegające bawełniane spodnie, bądź krótkie spodenki oraz koszulka typu T-shirt. Skarpety oraz cieplejsza ”góra” do relaksu.
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Potrzebę wcześniejszego wyjścia, należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji. Dopuszczalne (ale nie polecane) spóźnienie to max. 5 min. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać innym uczestnikom.
4. Pod żadnym, pozorem nie wolno na własną rękę pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun winien skontaktować się osobiście lub telefonicznie z personelem SzJ i dostarczyć pisemną zgodę.

IV. KOREKTY NAUCZYCIELSKIE

Podczas lekcji nauczyciele dokonują korekt i poprawek. Korekty mogą być słowne bądź manualne. Przed dokonaniem korekty manualnej nauczyciel zadaje pytanie „czy mogę (w domyśle dokonać korekty manualnej – dotknąć ucznia)” a podczas trwania korekty manualnej pyta o zakres.

Każdy uczeń SzJ ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić korekty manualnej!!!

V. KURS JOGI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi metodą Iyengara, rozpoczynają naukę na  „kursach jogi dla początkujących”.
2. Zapisy na kurs odbywają się przed rozpoczęciem kursu oraz w miarę wolnych miejsc, w trakcie pierwszego tygodnia jego trwania. Późniejsze dołączenie do kursu  może nastąpić na indywidualną prośbę za zgodą prowadzącego.
3. Ukończenie kursu dla początkujących upoważnia do uczestnictwa w zajęciach SzJ w sposób otwarty . Osoby z problemami zdrowotnymi przechodzą do grup na wyższym poziomie  po konsultacji z prowadzącymi.
4. Kurs wstępny dla początkujących obejmuje 16, półtoragodzinne lekcje.
5. Uczestnicy kursu mają prawo do odrabiania absencji w grupach na podobnym poziomie zaawansowania do końca trwania kursu - po tym terminie nieobecności przepadają  !!!
6. Przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości 70 zł tj. równowartość 2 pojedynczych lekcji, gwarantująca miejsce w określonej przez uczestnika grupie do momentu wyczerpania miejsc!!!
7. Osoby, które wpiszą się na kurs a nie wpłacą zaliczki będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.
Wpłacona wcześniej zaliczka o której mowa w pkt.6 zostaje zaliczona na poczet opłaty za kurs.
8. Uczestnicy, którzy po pierwszej lekcji nie zdecydują się na kontynuowanie kursu ponoszą koszt pojedynczych zajęć wg. cennika – tj. 35 zł, pozostała kwota zaliczki tj. 35 zł zostanie zwrócona tylko i wyłącznie po zgłoszeniu,  popierwszej lekcji, rezygnacji na podany nr konta bankowego. Całkowitą rezygnacje z kursu/ zwolnienie miejsca/ prosimy zgłaszać najszybciej jak to możliwe.
9. Z chwilą wniesienia całej opłaty za kurs, a w przypadku płatności ratalnej - I raty, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy uczestnikiem i SzJ.
10. Uczestnik może zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania. W takim wypadku  SzJ zwraca cześć wpłaconej kwoty jaka pozostanie po odliczeniu ilości zajęć które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem, jak za zajęcia pojedyncze, dostępnym na stronie internetowej.
11. Dołączać do kursów dla początkujących, można za zgodą prowadzącego, do dwóch tygodni od daty rozpoczęcia, w miarę wolnych miejsc - lekcje, na których się nie było można odrobić do końca trwania kursu w grupach na podobnym poziomie zaawansowania.
12. Przed każdą lekcją uczeń zgłasza imiennie obecność w recepcji SzJ.

13. Kursy dla poczatkujących są przeznaczone tylko i wyłacznie dla osób pełnoletnich. Zapisu należy dokonować bez pośrednictwa osób trzecich!!!


VI. OPŁATY

1. Obowiązujące opłaty i zniżki za zajęcia grup „otwartych” zamieszczane są w cenniku znajdującym się na stronie www.joga.rzeszow.pl oraz w siedzibie SzJ.
2. Obowiązujące opłaty za kursy zawarte są w niniejszym regulaminie oraz dodatkowo zamieszczane są w cenniku znajdującym się na stronie www.joga.rzeszow.pl oraz w siedzibie SzJ.
3. Opłaty za kurs dla początkujących pobierane są tylko raz. Osoby, które wracają na zajęcia po dłuższej przerwie mają prawo brać udział w kursach dla początkujących na zasadach „otwartych” tzn. po wykupieniu karnetu i wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestniczenia (obowiązuje wpłata zaliczki), i są zobowiązane do uczestniczenia w zajęciach 2 razy w tygodniu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup średnich i zaawansowanych (grup otwartych) jest uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest imienny karnet wystawiany przez SzJ.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest każdorazowo przed zajęciami okazać ważny karnet w recepcji SzJ.
Z chwilą uiszczenia opłaty dochodzi do zawarcia umowy.
6. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który ma ważność 30 dni od daty zakupu. Niewykorzystane, po tym terminie, karnety przepadają. W przypadku choroby lub innych „zdarzeń losowych” można przedłużyć karnet o jeden miesiąc, dopłacając do niewykorzystanych lekcji 5.
7. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy SzJ, termin ważności karnetu zostaje odpowiednio przedłużony.
8. W dni ustawowo wolne od pracy SzJ jest nieczynna (chyba, że własciciel szkoły postanowi inaczej), w takim wypadku ważność karnetów ulega przedłużeniu o ilość dni ustawowo wolnych od pracy.                                         9. Osoby, które uczą jogi w innych szkołach lub na własny rachunek, a które przychodzą się doszkalać w SzJ, mają prawo do zakupu tylko i wyłącznie karnetów na 4 wejścia lub poj. lekcji.

VII. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem podjęcia praktyki w grupie średniej jest ukończenie kursu dla początkujących z zastrzeżeniem V pkt.3 .
2. Warunkiem podjęcia praktyki w grupie zaawansowanej jest zgoda prowadzącego.
3. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę przez uczestnika rodzaju grupy.
4. SzJ – nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie od dnia zamieszczenia go na stronie tj. od 09.12.13.

Wszyscy uczestnicy zajęć w Szkółce Jogi Aldony Florkiewicz, zobowiązani są
do zapoznania i przestrzegania regulaminu.

Wykupienie karnetów, kursów bądź pojedynczych lekcji oznacza akceptację regulaminu SzJ